Warunki ogólne

Warunki ogólne

Poniżej znajdują się ważne informacje o naszych postanowieniach ogólnych. Nasze dostawy podlegają Postanowieniom ogólnym dotyczącym dostarczania produktów i usług w branży elektrycznej i elektronicznej, których najnowszą wersję można przeczytać i pobrać tutaj.

 Postanowienia ogólne dotyczące dostarczania produktów i usług w branży elektrycznej i elektronicznej („Grüne Lieferbedingungen” — GL)*

DOTYCZY TRANSAKCJI HANDLOWYCH MIĘDZY FIRMAMI

zalecane przez ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie). Wer. ze stycznia 2018 r.

  

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1.  Relacje prawne między Dostawcą a Nabywcą w połączeniu z dostarczanymi artykułami i/lub usługami Dostawcy (zwane dalej „Dostawami”) podlegają wyłącznie obowiązującym postanowieniom GL. Ogólne warunki i postanowienia Nabywcy mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Dostawca wyrazi na to pisemną zgodę. Zakres dostawy powinien zostać uzgodniony we wzajemnym oświadczeniu pisemnym.

2.  Dostawca niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej i/lub autorskie dotyczące szacunkowych kosztów, rysunków i innych dokumentów (zwanych dalej „Dokumentami”). Dokumenty nie mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym bez uprzedniej zgody Dostawcy, a na żądanie Dostawcy muszą zostać mu zwrócone bez zbędnej zwłoki, jeżeli Dostawca nie uzyska zamówienia. Punkty 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Dokumentów Nabywcy. Mogą one jednak być udostępniane tym podmiotom zewnętrznym, którym Dostawca w uprawniony sposób podzlecił Dostawy.

3.  Nabywca ma niewyłączne prawo użytkowania standardowego oprogramowania i oprogramowania sprzętowego, pod warunkiem że go nie modyfikuje, użytkuje według uzgodnionych parametrów wydajności i na uzgodnionym sprzęcie. Bez uzyskania wyraźnej zgody Nabywca może wykonać jedną kopię zapasową standardowego oprogramowania.

4.  Dostawy częściowe są dozwolone wtedy, gdy są rozsądnie możliwe do zaakceptowania przez Nabywcę.

5.  Zwrot „roszczenie odszkodowawcze” używany w obowiązujących postanowieniach GL obejmuje również roszczenia dotyczące odszkodowania za niepotrzebne wydatki.

  

Rozdział II. Ceny, warunki płatności i potrącenia

1.  Ceny są typu „ex works” i nie obejmują opakowania. Należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

2.  Jeśli Dostawca jest również odpowiedzialny za montaż lub wzniesienie konstrukcji oraz nie postanowiono inaczej, Nabywca pokrywa uzgodnioną kwotę w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kosztów następczych, np. koszt dojazdu i transportu oraz dodatków.

3.  Płatności są realizowane bez opłat przez dział płatności Dostawcy.

4.  Nabywca może potrącić wyłącznie te kwoty roszczeń, które są niepodważalne i nieodwołalne.

  

Rozdział II.  Zachowanie tytułu własności

1.  Pozycje związane z Dostawami („Towar zastrzeżony”) pozostają własnością Dostawcy do momentu spełnienia wszystkich roszczeń Dostawcy względem Nabywcy, związanych z ich relacją biznesową. Jeśli łączna wartość wierzytelności Dostawcy przekracza wartość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%, Dostawca zwolni odpowiednią część wierzytelności na wniosek Nabywcy. Dostawca ma prawo zdecydowania, które wierzytelności pragnie zwolnić.

2.  W okresie zachowania tytułu własności Nabywca nie ma prawa do ustanowienia zastawu na Towarze zastrzeżonym ani wykorzystania ich w jakikolwiek inny sposób w celu zabezpieczenia wierzytelności. Odsprzedaż jest możliwa wyłącznie przez odsprzedawców w ramach ich zwykłych obowiązków oraz pod warunkiem, że odsprzedawca otrzyma od klienta płatność albo przekaże tytuł własności klientowi zależnie od zobowiązania klienta do uiszczenia opłaty.

3.  Jeśli Nabywca odsprzeda Towar zastrzeżony, przenosi na Dostawcę, z efektem natychmiastowym, wszelkie roszczenia, jakie ma względem klientów w wyniku odsprzedaży. Obejmuje to wszystkie zabezpieczenia finansowe i wierzytelności salda, bez żadnych niezbędnych dalszych deklaracji w tym zakresie. Jeśli Towar zastrzeżony zostanie sprzedany razem z innym towarem i nie zostanie uzgodniona żadna indywidualna cena dotycząca Towaru zastrzeżonego, Nabywca przeniesie na Dostawcę taki ułamek łącznej ceny, jaki widnieje na wystawionej przez Dostawcę fakturze za towar zastrzeżony.

4.  a) Nabywca może przetwarzać, zestawiać i łączyć Towar zastrzeżony z innym towarem. Przetwarzanie jest realizowane przez Dostawcę. Nabywca przechowuje utworzone w ten sposób nowe towary dla Dostawcy z zachowaniem należytej staranności oczekiwanej od partnera biznesowego. Nowe towary są uznawane za Towary zastrzeżone.
b)  Już dzisiaj Dostawca i Nabywca uzgadniają, że jeśli Towar zastrzeżony zostanie połączony lub zestawiony z innym towarem, który nie jest własnością Dostawcy, nastąpi objęcie współwłasności w nowym towarze w proporcjach zgodnych z wartością Towaru zastrzeżonego połączonego lub zestawionego z innymi towarami w momencie połączenia lub zestawienia. W świetle tego nowe towary będą uznawane za Towar zastrzeżony.
c)  Do nowego towaru mają zastosowanie również postanowienia dotyczące cesji wierzytelności zgodnie z powyższym punktem 3. Jednak cesja ma zastosowanie tylko do kwoty odpowiadającej wartości zafakturowanej przez Dostawcę za Towar zastrzeżony, który został przetworzony, zestawiony lub połączony.
d)  Gdy Nabywca łączy Towar zastrzeżony z nieruchomością lub ruchomością, powinien bez żadnej niezbędnej dodatkowej deklaracji przypisać Dostawcy, jako zabezpieczenie wierzytelności, prawo do zestawionego towaru, w tym wszelkie zabezpieczenia finansowe proporcjonalnie do wartości połączonego Towaru zastrzeżonego w momencie połączenia.

5.  Nabywca może do odwołania egzekwować przeniesione roszczenia związane z odsprzedażą. Dostawca jest uprawniony do uzasadnionego wycofania wydanego Nabywcy zezwolenia na gromadzenie środków, co dotyczy między innymi opóźnień w płatnościach, zawieszenia płatności, rozpoczęcia postępowania upadłościowego, strajku lub uzasadnionych przesłanek nadmiernego zadłużenia albo zbliżającej się upadłości Nabywcy. Ponadto Dostawca może, po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia, rozwiązać przeniesienie, zrealizować przeniesione roszczenia oraz zażądać od Nabywcy poinformowania klienta o przeniesieniu.

6.  Nabywca musi poinformować Dostawcę z wyprzedzeniem o jakimkolwiek zajęciu majątku lub o jakiejkolwiek interwencji ze strony podmiotu zewnętrznego. Jeśli można udowodnić uzasadniony interes, Nabywca może bez zbędnej zwłoki dostarczyć Dostawcy informacje i/lub Dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczeń, jakie ma on względem swoich klientów.

7.  Jeśli Nabywca nie może wypełnić swoich obowiązków, nie spłaca należności albo w inny sposób narusza swoje zobowiązania, Dostawca może odstąpić od 
umowy i odebrać Towar zastrzeżony w sytuacji ciągłego naruszania postanowień umowy po upływie rozsądnego terminu ustalonego przez Dostawcę. Ustawowe przepisy stanowiące, że okres naprawczy nie jest wymagany, pozostają nienaruszone. Nabywca jest zobowiązany do zwrotu  Towaru zastrzeżonego i/lub dochodzenia zachowania tytułu własności, albo skonfiskowania Towaru zastrzeżonego, co nie może być interpretowane jako odstąpienie od umowy, chyba że Dostawca wyraźnie tak zdeklaruje.

  

Rozdział IV. Termin dostawy i opóźnienia

1.  Terminy ustanowione względem Dostaw mają zastosowanie, gdy wszystkie Dokumenty wymagane od Nabywcy, niezbędne zezwolenia i zatwierdzenia, w szczególności odpowiednie plany, zostaną dostarczone na czas oraz gdy zostaną spełnione uzgodnione terminy płatności oraz inne zobowiązania Nabywcy. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione na czas, ustanowione terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Nie dotyczy to sytuacji, w których za opóźnienia odpowiada Dostawca.

2.  Jeśli nieprzestrzeganie terminów wynika z:
a)  siły wyższej, na przykład mobilizacji, wojny, ataków terrorystycznych, rebelii lub podobnych zdarzeń 
(np. strajku lub blokady);
b)  ataku wirusowego lub innych ataków na systemy IT Dostawcy, które nastąpiły pomimo zastosowania środków ochronnych zgodnych z zasadami należytej staranności;
c)  przeszkód wynikających z przepisów niemieckich, amerykańskich lub innych obowiązujących przepisów krajowych, europejskich lub międzynarodowych, dotyczących handlu zagranicznego bądź innych okoliczności, za które nie odpowiada Dostawca;
d)  faktu, że Dostawca nie odbierze własnych dostaw w odpowiednim terminie lub wymaganej formie
te terminy należy odpowiednio przedłużyć.

3.  Jeśli Dostawca odpowiada za opóźnienie (nazywane dalej „Opóźnieniem”), a Nabywca poniósł w związku z tym straty, Nabywca może dochodzić odszkodowania zryczałtowanego w wysokości 0,5% za każdy dzień Opóźnienia, jednak w żadnym przypadku kwota nie może przekroczyć 5% ceny tej części Dostawy, która w związku z Opóźnieniem nie została przekazana do użytku.

4.  Roszczenia Nabywcy w związku ze szkodami wynikającymi z opóźnionych Dostaw, jak również roszczenia odszkodowawcze wynikające z wydajności, które wykraczają poza limity określone w punkcie 3, są wykluczone w każdym przypadku opóźnienia Dostawy, nawet po upływie terminu przekazania Dostawy przez Dostawcę. Nie ma to zastosowania do przypadków odpowiedzialności wynikających z celowego lub poważnego zaniedbania, utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy przez Nabywcę obowiązuje tylko w przypadku, gdy za opóźnienie odpowiada Dostawca. Powyższe postanowienia nie dotyczą zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy.

5.  Na żądanie Dostawcy Nabywca zadeklaruje w rozsądnym przedziale czasu, czy w związku z opóźnieniem Dostawy odstępuje od umowy, czy nadal oczekuje Dostawy.

6.  Jeśli wysyłka lub przekazanie wynikające z żądania Nabywcy zostaną opóźnione o więcej niż jeden miesiąc od chwili powiadomienia o gotowości wysłania, Nabywca może zostać za każdy dodatkowy miesiąc obciążony kosztami magazynowania równymi 0,5% ceny towarów Dostawy, ale łączna kwota nie może przekraczać 5%. Strony umowy mogą udowodnić poniesienie wyższych lub niższych kosztów magazynowania.

Rozdział V. Przeniesienie ryzyka

1.  Nawet jeśli uzgodniono dostawę bez kosztów transportu, ryzyko zostaje przeniesione na Nabywcę w następujący sposób:
a)  jeśli Dostawa nie obejmuje montażu ani wzniesienia konstrukcji, w momencie dostarczenia lub odebrania przez przewoźnika. Na żądanie Nabywcy Dostawca ubezpieczy Dostawę na koszt Nabywcy w zakresie typowego ryzyka towarzyszącego transportowi;
b)  jeśli dostawa obejmuje montaż lub wzniesienie konstrukcji, w dniu przekazania pracy Nabywcy albo, jeśli tak uzgodniono, po pomyślnym uruchomieniu testowym.

2.  Ryzyko zostaje przeniesione na Nabywcę, jeśli wysyłka, dostawa, rozpoczęcie montażu lub wzniesienia konstrukcji, przejęcie zakończonych prac przez Nabywcę lub uruchomienie testowe zostaną opóźnione z przyczyn zależnych od Nabywcy albo gdy Nabywca w inny sposób nie przyjmie Dostawy.

Rozdział VI. Montaż i wzniesienie konstrukcji

Jeśli inaczej nie uzgodniono na piśmie, montaż i wzniesienie konstrukcji podlegają następującym warunkom:

1.  Nabywca dostarczy na własny koszt i w odpowiednim terminie:
a)  wszelkie prace ziemne i budowlane oraz inne prace dodatkowe wykraczające poza obowiązki Dostawcy, włącznie z niezbędnymi pracami specjalistycznymi i niespecjalistycznymi, materiałami i narzędziami;
b)  sprzęt i materiały niezbędne do montażu i przekazania do użytku, takie jak rusztowania, sprzęt podnoszący i inne urządzenia jak również paliwo i środki smarne;
c)  energię i wodę w punkcie użytkowania, w tym podłączenia, ogrzewanie i oświetlenie;
d)  odpowiednie suche i zamykane pomieszczenia odpowiedniego rozmiaru, sąsiadujące z miejscem przechowywania części maszyny, oprzyrządowania, materiałów, narzędzi itp. oraz odpowiednie pomieszczenia robocze i rekreacyjne dla personelu montażowego, w tym pomieszczenia sanitarne odpowiednie do konkretnych okoliczności; ponadto Nabywca podejmie wszelkie możliwe środki mające na celu zabezpieczenie swojej własności z myślą o ochronie własności Dostawcy i personelu montażowego;
e)  odzież ochronną oraz urządzenia ochronne wymagane w związku z warunkami panującymi w miejscu pracy.

2.  Przed rozpoczęciem prac montażowych Nabywca powinien udostępnić wszelkie niezbędne informacje dotyczące lokalizacji ukrytych linii energetycznych, gazowych i wodnych oraz podobnych instalacji, jak również niezbędne dane dotyczące konstrukcji.

3.  Przed montażem lub wzniesieniem konstrukcji materiały i sprzęt niezbędny do rozpoczęcia prac powinny zostać udostępnione w miejscu montażu lub wzniesienia, a wszelkie prace przygotowawcze powinny znajdować się na etapie umożliwiającym rozpoczęciem zgodnego z umową montażu lub wzniesienia oraz nie powinny go zakłócać. Drogi dostępowe oraz miejsce montażu lub wzniesienia konstrukcji muszą być równe i pozbawione przeszkód.

4.  Jeśli montaż, wzniesienie konstrukcji lub przekazanie do użytku opóźni się ze względu na okoliczności, za które nie odpowiada Dostawca, Nabywca zostanie obciążony kosztami przestojów oraz dodatkowych kosztów podróży poniesionych przez Dostawcę lub personel montażowy.

5.  Nabywca powinien przekazywać Dostawcy informacje o liczbie godzin przepracowanych przez personel montażowy w tygodniowych odstępach. Nabywca powinien natychmiast pisemnie potwierdzić zakończenie montażu, wzniesienia konstrukcji lub przekazania do użytku.

6.  Jeśli po zakończeniu Dostawca wymaga zaakceptowania Dostawy, Nabywca powinien zastosować się do żądania w ciągu dwóch tygodni. Takie same konsekwencje jak przy
akceptacji powstają, gdy i jeśli Nabywca nie dotrzyma dwutygodniowego terminu albo gdy Dostawa zostanie oddana do użytku po zakończeniu uzgodnionej fazy testów (jeśli taka miała miejsce).

Rozdział VII. Odbiór Dostawy

Nabywca nie może odmówić odbioru Dostawy z powodu niewielkich wad.

Rozdział VIII. Wady jakościowe

Dostawca odpowiada za wady jakościowe (zwane dalej „Wadami”) zgodnie z poniższymi warunkami:

1.  Wadliwe części lub wadliwe usługi powinny zostać, wedle uznania Dostawcy, naprawione, wymienione lub dostarczone ponownie bez żadnych opłat, jeśli przyczyna Wady istniała w momencie przeniesienia ryzyka.

2.  Roszczenia dotyczące napraw i wymiany podlegają okresowi przedawnienia równemu 12 miesięcy, liczonemu od momentu ujawnienia wady. To samo ma zastosowanie odpowiednio do przypadków odstąpienia od umowy lub zmniejszenia nalezności. Nie dotyczy to sytuacji, w których

- obowiązują dłuższe okresy wynikające z przepisów z sekcji 438, par. 1, nr 2 (budynki i obiekty użytkowane w budynkach), sekcji 479, par. 1 (prawo do roszczeń zwrotnych) oraz sekcji 634a, par. 1, nr 2 (wady budynków) Niemieckiego Kodeksu Cywilnego („Bürgerliches Gesetzbuch”),

- w przypadku celowego zaniedbania,

- świadomego ukrycia Wady

albo

- braku zgodności z gwarantowanymi danymi technicznymi („Beschaffenheitsgarantie”).

Roszczenia dotyczące zwrotu wydatków ze strony Nabywcy, zgodnie z przepisami ustępu 445a BGB (prawo regresu przedsiębiorcy), będą również podlegać ustawowemu okresowi przedawnienia wynoszącemu 12 miesięcy od rozpoczęcia biegu ustawowego okresu przedawnienia, pod warunkiem że ostatnią umową w łańcuchu dostaw nie jest sprzedaż towarów konsumenckich. Prawne postanowienia dotyczące zawieszenia przepisów przedawnienia („Ablaufhemmung”, „Hemmung”) oraz wznowienia okresów przedawnienia nie ulegają zmianie.

3.  Nabywca powinien powiadomić o Wadzie niezwłocznie oraz w formie pisemnej.

4.  W przypadku powiadomienia o Wadzie Nabywca może wstrzymać płatność w kwocie, która w sposób rozsądny odpowiada proporcjom Wady. Nabywca może jednak wstrzymać płatność tylko wtedy, gdy treść powiadomienia o Wadzie jest uzasadniona i niepodważalna. Nabywca nie ma prawa wstrzymania płatności w sytuacji, gdy jego roszczenie dotyczące Wady jest przedawnione. Nieuzasadnione powiadomienia o Wadzie uprawniają Dostawcę do domagania się od Nabywcy zwrotu poniesionych wydatków.

5.  Dostawcy należy umożliwić naprawę lub wymianę uszkodzonego towaru („Nacherfüllung”) w rozsądnym przedziale czasu.

6.  Jeśli naprawa lub wymiana okaże się nieskuteczna, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia należności. Jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze zgłoszone przez Nabywcę w związku z pkt. 10 nie ulegają zmianie.

7.  Nie są dozwolone żadne roszczenia z tytułu Wad, jeśli doszło do nieznacznych niezgodności w zakresie uzgodnionych ilości, do zaledwie niewielkiego naruszenia użyteczności, naturalnego zużycia eksploatacyjnego lub uszkodzenia po przeniesieniu ryzyka wynikającego z nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego obciążenia, wykorzystania nieodpowiedniego sprzętu, błędu przy pracach konstrukcyjnych, nieprawidłowego przygotowania podłoża. Nie są również dozwolone żadne roszczenia bazujące na konkretnych czynnikach zewnętrznych nieprzyjętych w umowie oraz bazujące na niepowtarzających się błędach oprogramowania. Roszczenia z tytułu wad wynikających z nieprawidłowych modyfikacji lub napraw wykonanych przez Nabywcę lub podmiot zewnętrzny, jak również z następstw tych działań, są niedozwolone.

8.  Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczeń dotyczących wydatków poniesionych w związku ze świadczeniami dodatkowymi, w tym kosztami podróży, transportu, robocizny i materiału, w zakresie, w jakim te wydatki uległy zwiększeniu z powodu przeniesienia elementów Dostawy do lokalizacji innej niż oddział Nabywcy, chyba że takie działanie było zgodne z typowym zakresem użytku Dostawy. Dotyczy to odpowiednio roszczeń o zwrot wydatków wnoszonych przez Nabywcę zgodnie z przepisami ustępu 445a BGB (prawo regresu przedsiębiorcy), pod warunkiem że ostatnią umową w łańcuchu dostaw nie jest sprzedaż towarów konsumenckich.

9.  Prawo regresu przysługujące Nabywcy względem Dostawcy na mocy przepisów ustępu 445a BGB (prawo regresu przedsiębiorcy) jest ograniczone do przypadków, w których Nabywca nie zawarł umowy ze swoimi klientami w zakresie przekraczającym przepisy ustawowe regulujące kwestie roszczeń wynikających z występowania Wad. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu Wad.

10. Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia odszkodowawczego z tytułu Wad. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie, w jaki Wada została podstępnie zatajona, nie zachowano zgodności z gwarantowanymi cechami towaru, doszło do utraty życia, obrażenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu i/lub w sposób zamierzony lub szczególnie niedbały doszło do naruszenia postanowień umowy ze strony Dostawcy. Powyższe postanowienia nie dotyczą zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy. Wykluczone są jakiekolwiek inne lub dodatkowe roszczenia Nabywcy z tytułu Wad, wykraczające poza roszczenia opisane tutaj w rozdziale VII.

Rozdział IX. Przemysłowe prawa własności i prawa autorskie, wady prawne 

1.  Jeśli nie uzgodniono inaczej, Dostawca przekaże Dostawę wolną od praw własności intelektualnej i praw autorskich podmiotów zewnętrznych (zwanych dalej „PWI”) w odniesieniu wyłącznie do kraju miejsca dostawy. Jeśli podmiot zewnętrzny zgłosi uzasadnione roszczenie wobec Nabywcy z tyłu naruszenia praw PWI przez Dostawę przekazaną przez Dostawcę i użytą zgodnie z umową, Dostawca będzie odpowiadać przed Nabywcą przez przedział czasu określony w rozdziale VIII, pkt. 2:
a)  Dostawca zdecyduje, czy nabyć na własny koszt prawo użytkowania praw PWI względem przedmiotowej Dostawy; zmodyfikować Dostawę w taki sposób, aby nie naruszała praw PWI; czy zmienić Dostawę. Jeśli Dostawca nie będzie w stanie wykonać powyższych działań na rozsądnych warunkach, Nabywca może odstąpić od umowy lub zmniejszyć wysokość należności zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
b)  Odpowiedzialność Dostawcy za pokrycie szkód jest uregulowana w rozdziale XII.
c)  Powyższe zobowiązania Dostawcy mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Nabywca (i) natychmiast powiadomi pisemnie Dostawcę o jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych przez podmiot zewnętrzny, (ii) nie przyzna się do naruszenia oraz (iii) umożliwi Dostawcy zastosowanie środków zaradczych oraz przeprowadzenie negocjacji ugodowych wedle jego uznania. Jeśli Nabywca zaprzestanie użytkowania Dostawy w celu ograniczenia szkód albo z innego uzasadnionego powodu, jest zobowiązany do powiadomienia podmiotu zewnętrznego, że nie doszło do zarzuconego naruszenia, ponieważ użytkowanie zostało przerwane.

2.  Roszczenia Nabywcy zostaną odrzucone, jeśli to on odpowiada za naruszenie praw PWI.

3.  Roszczenia Nabywcy zostaną odrzucone, jeśli naruszenie praw PWI wynikało ze specyfikacji dokonanych przez Nabywcę, z wykorzystania towarów nieprzewidzianego przez Dostawcę albo z modyfikacji Dostawy przez Nabywcę bądź zastosowania jej z produktami, które nie zostały dostarczone przez Dostawcę.

4.  Ponadto w odniesieniu do roszczeń Nabywcy, zgodnie z pkt. 1 a) powyżej, w przypadku naruszenia prawa PWI mają odpowiednio zastosowanie rozdz. VIII, punkty 4, 5 i 9.

5.  Jeśli wystąpią inne wady prawne, ma odpowiednio zastosowanie rozdział VIII.

6.  Wykluczone są jakiekolwiek inne roszczenia Nabywcy względem Dostawcy i jego przedstawicieli oraz wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych wykraczające poza roszczenia opisane tutaj w rozdziale IX.

Rozdział X. Warunki dotyczące wykonania umowy

1.  Wykonanie niniejszej umowy podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów niemieckich, amerykańskich lub innych obowiązujących przepisów krajowych, europejskich lub międzynarodowych, dotyczących handlu zagranicznego, oraz istnieniu jakichkolwiek nałożonych sankcji i embarga.

2.  Nabywca dostarczy wszelkie informacje i Dokumenty wymagane do eksportu, transportu i importu.

Rozdział XI. Niemożność wyegzekwowania, dostosowanie umowy

1.  Jeśli dostawa towarów nie jest możliwa, Nabywca ma prawo domagać się odszkodowania, chyba że Dostawca nie jest odpowiedzialny za tę niemożliwość. Roszczenie odszkodowawcze Nabywcy jest jednak ograniczone do 10% wartości części Dostawy, która ze względu na niemożliwość dostarczenia nie może zostać oddana do zamierzonego użytku. To ograniczenie nie ma to zastosowania do przypadków odpowiedzialności wynikających z zamierzonego lub szczególnie niedbałego działania, utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu. To postanowienie nie dotyczy zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy. Prawo Nabywcy do odstąpienia od umowy nie zmienia się.

2.  Jeśli zdarzenia pasujące do brzmienia rozdz. IV, pkt. 2 (a) do (c) znacznie zmieniają ekonomiczne znaczenie lub zawartość Dostawy lub znacznie wpływają na działalność Dostawcy, umowa zostanie odpowiednio dostosowana tak, aby uwzględnić zasady sprawiedliwości i uczciwości. W zakresie, w jakim nie da się uzasadnić zdarzeń ze względów ekonomicznych, Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. To samo ma zastosowanie, jeśli nie zostaną udzielone wymagane zezwolenia eksportowe albo nie będzie można ich wykorzystać. Jeśli Dostawca zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien powiadomić o tym Dostawcę bez zbędnej zwłoki po uzmysłowieniu sobie następstw zdarzenia. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy uprzednio uzgodniono z Nabywcą przedłużenie terminu dostawy.

Rozdział XII. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze 

1.  Jeśli inaczej nie stanowią obowiązujące przepisy GL, Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych z jakiegokolwiek tytułu prawnego, m.in. naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub czynu niedozwolonego.

2.  Nie ma to zastosowania, gdy odpowiedzialność bazuje na:
a)  niemieckiej ustawie o odpowiedzialności cywilnej z tytułu wadliwości produktu („Produkthaftungsgesetz”);
b)  działaniu umyślnym;
c)  poważnym zaniedbaniu ze strony właścicieli, przedstawicieli prawnych i wykonawczych;
d)  oszustwie;
e)  niemożliwości wypełnienia przyznanych gwarancji;
f)  zaniedbania prowadzącego do utraty życia, amputacji kończyny lub obrażeń ciała;
g)  zaniedbania prowadzącego do naruszenia podstawowego warunku umowy („wesentliche Vertragspflichten”).
Jednak roszczenie odszkodowawcze wynikające z naruszenia podstawowego postanowienia  umowy jest ograniczone do możliwej do przewidzenia szkody nieodłączonej od umowy, pod warunkiem że nie ma zastosowania żadna z powyższych sytuacji.

3.  Powyższe postanowienie nie dotyczy zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy.

Rozdział XIII. Jurysdykcja i prawo właściwe 

1.  Jeśli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, wyłącznym miejscem rozstrzygania sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy będzie miejsce prowadzenia działalności przez Dostawcę. Dostawca może jednak przenieść postępowanie do miejsca, w którym działalność prowadzi Nabywca.

2.  Niniejsza umowa i interpretacja jej zapisów podlega prawu niemieckiemu z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

Rozdział XIV. Zasada rozdzielności 

Nieważność prawna jednego postanowienia lub wielu postanowień niniejszej Umowy w żaden sposób nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli dalsze wykonywanie umowy byłoby w sposób nieuzasadniony uciążliwe dla jednej ze stron.

 
* W przypadku wątpliwości decydująca jest oryginalna wersja w języku niemieckim: PDF