10-letnia gwarancja

Oferujemy 10-letnią gwarancję na wybrane linie produktów naszej technologii sygnalizacyjnej oraz łatwy proces wymiany w przypadku roszczeń gwarancyjnych.

Na wybrane serie produktów w technologii sygnalizacyjnej firmy Pfannenberg

Firma Pfannenberg (Pfannenberg Group Holding oraz jej spółki zależne – zwana dalej Pfannenberg) oferuje swoim klientom rozszerzoną gwarancję na okres 10 lat. Okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg w dniu wystawienia faktury i ma zastosowanie na całym świecie.

Jeśli w okresie gwarancyjnym klient zgłosi firmie Pfannenberg wadę objętą gwarancją, Pfannenberg dostarczy nowe lub naprawione urządzenie zastępcze bezpłatnie.

Zastosowanie mają Ogólne warunki, których podstawę stanowi najnowsza wersja „Ogólnych warunków dostawy produktów i usług” firmy ZVEI, o ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej.

Rozszerzona gwarancja ma zastosowanie, począwszy od dnia wystawienia faktury, tj. 01/10/2013, do następujących serii produktów:

PATROL (sygnalizatory akustyczne oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz LED)

PYRA® (lampy błyskowe oraz LED)

DS (sygnalizatory akustyczne) oraz DSF (sygnalizatory optyczno-akustyczne)

Quadro (lampy błyskowe i LED)

Zakres gwarancji jest ograniczony ilościowo do 10 milionów błysków ksenonowej lampy błyskowej. Rozszerzona gwarancja traci ważność, jeśli zmian w produkcie lub jego naprawy dokonał klient. Firma Pfannenberg nie pokrywa kosztów demontażu ani montażu urządzeń. 10-letni okres gwarancyjny ma zastosowanie jedynie do urządzeń, przy których stosuje się parametry użytkowe oraz warunki otoczenia określone przez firmę Pfannenberg – czyli tylko wtedy, gdy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja dotyczy materiałów, które można sprawdzići wad produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, takich jak elementy świetlne, ani wszelkich kosztów następczych.

Firma Pfannenberg dobrowolnie oferuje 10-letnią gwarancję i może zawiesić taką ofertę w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

10-Year-Warranty-Terms

  • angielski
pdf 89 KB Do pobrania

Proces łatwej wymiany.

Same korzyści!

Proces łatwej wymiany to nowa, niezwykle przyjazna dla klientów procedura stosowana w przypadku roszczeń gwarancyjnych. Polega ona na tym, iż nieoficjalnie otrzymujecie Państwo (jako klienci) urządzenie zastępcze, jak najszybciej i bez żadnych komplikacji w przypadku roszczeń gwarancyjnych.

Procedura Procesu łatwej wymiany jest ważna od razu i na całym świecie. Cały proces jest niezwykle prosty: 

  1. W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy jedynie skontaktować się z najbliższą organizacją sprzedaży firmy Pfannenberg (przedstawicielem bądź spółką zależną Pfannenberg) i zgłosić wadę.
  2. Firma Pfannenberg lub Państwa przedstawiciel sprawdzi wszystko telefonicznie i niezwłocznie prześle Państwu nowe urządzenie zastępcze – lub w takim stanie jak nowe – wraz z pakietem informacyjnym dotyczącym dalszych procedur. Obejmuje on również Państwa numer RMA.
  3. Teraz należy już tylko zwrócić wadliwe urządzenie organizacji sprzedaży Pfannenberg, by można było je sprawdzić. Urządzenie należy zwrócić w opakowaniu z urządzenia zastępczego.

Proces łatwej wymiany dotyczy wszystkich standardowych urządzeń sygnalizacyjnych z ustawową gwarancją lub z rozszerzoną gwarancją 10-letnią. Urządzenia przeciwwybuchowe dla stref 0/20 i 1/21, dla których niezbędne jest dodatkowe wyjaśnienie, oraz lotnicze światła przeszkodowe są – z reguły – podzespołami zintegrowanymi z systemami. W takim przypadku docelowe zastosowanie odgrywa tutaj ważną rolę. Ze względu na fakt, iż pełną kontrolę tych urządzeń należy przeprowadzić przed dostarczeniem urządzenia zastępczego, stosuje się wobec nich zwykłą procedurę zwrotu.