Urządzenie sygnalizacyjne odporne na wybuchy.

Jako europejski producent urządzeń sygnalizacyjnych, firma Pfannenberg przestrzega przepisów Międzynarodowego Kodeksu Elektrycznego (IEC, International Electrical Code) w sprawie kwalifikacji i identyfikacji sprzętu nadającego się do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Jest to zgodne z Dyrektywami ATEX nr 94/9/WE oraz 1999/92/WE.

Obszary zagrożone wybuchem to obszary, w których w specjalnych okolicznościach istnieje ryzyko wybuchu.

Obszary „ex” są podzielone na strefy według prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Obowiązek identyfikacji strefy należy do operatora. Może być konieczne uzyskanie niezbędnych uprawnień od jednostki nadzorującej, na przykład Urzędu Nadzoru Gospodarczego.

Strefa 0/20  Atmosfera wybuchowa występuje często lub stale.
Strefa 1/21  Atmosfera wybuchowa występuje od czasu do czasu.
Strefa 2/22  Atmosfera wybuchowa występuje rzadko i przez krótki czas.

Podczas montażu systemu w obszarach zagrożonych wybuchem decydującą rolę odgrywa również kwestia doboru odpowiedniego sprzętu.

Należy uwzględnić na przykład następujące kwestie:

1. Główną funkcję urządzenia.

2. Możliwość stosowania w oczekiwanych warunkach otoczenia i roboczych.

3. Wymogi dotyczące ochrony przeciwwybuchowej.