Państwa korzyści wynikające ze stosowania lamp błyskowych z certyfikatem zgodności z PN-EN 54-23:

 • Pewność w kwestii opracowywania przy zarządzaniu projektem
 • Gwarancja zgodnych z normami systemów sygnalizacji pożarowej
 • Minimalizacja ryzyka związanego z możliwością odpowiedzialności odszkodowawczej
 • Dla integratorów systemów oraz producentów systemów sygnalizacji pożarowej: Bezpieczeństwo w odniesieniu do wymagań systemowych i kompatybilności
 • Dla operatorów budynków: Możliwe obniżenie składek ubezpieczeniowych

Kontekst oraz dokumenty techniczne dotyczące nowej normy

„Smog” akustyczny jest tylko jednym z czynników, które utrudniają zauważanie i prawidłową interpretację sygnałów alarmowych. Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2005 roku, 278 milion ludzi na całym świecie ma upośledzenie słuchu, od lekkiego do poważnego. Z tego powodu oraz aby nie dyskryminować ludzi niepełnosprawnych (w Niemczech i innych krajach kwestię tę reguluje Ustawa o równych szansach osób niepełnosprawnych), coraz częściej używa się sygnalizatorów świetlnych jako uzupełnienia dla sygnałów akustycznych. Aby zagwarantować wymaganą równość oraz zapewnić łatwy dostęp wszystkich osób do wszystkich obszarów, niezbędne jest stosowanie alarmów odbieranych przez co najmniej dwa zmysły (np. zgodnie z DIN 18040-1, rozdział 4.4). Dlatego też oprócz alarmów dźwiękowych wymagane są również alarmy świetlne. Dotyczy to nie tylko systemów sygnalizacji pożarowej, lecz również alarmów w domowych systemach alarmowych lub systemach ostrzegania o zagrożeniach. 

Stosowanie dodatkowego alarmu świetlnego dotyczy również środowisk z bardzo wysokim poziomem hałasu, w których nie zawsze mamy gwarancję bezpiecznego zauważania sygnału akustycznego. Mimo że regulacja dotycząca takich urządzeń obowiązuje już na rynku amerykańskim długi czas w normie NFPA 72, nie istniały dotąd żadne techniczne przepisy, które opisywałyby wydajność urządzeń optycznych w Europie. Teraz to się zmieniło. W wielu przypadkach systemów alarmowych, w których dotychczas stosowano wyłącznie sygnał akustyczny należy obecnie stosować dodatkowy sygnał świetlny. Kiedy zaczęła obowiązywać norma PN-EN 54-23 zaczęto również stawiać wymagania co do strumienia świetlnego oraz rozsyłu światła.

Wymagania normy PN-EN 54-23 w praktyce

Natężenie oświetlenia

Natężenie oświetlania rzędu min. 0,4 luksów (lm/m²) jest wymagane dla całego obszaru zasięgu, tj. przestrzeni, w której sygnał alarmowy ma być zastosowany (np. zakład produkcyjny).

Kolor światła

Sygnalizator świetlny musi emitować białe lub czerwone światło błyskowe.

Częstotliwość błysków

Częstotliwość błysków musi się mieścić w granicach 0,5–2 Hz.

Obszar zasięgu

Sygnalizatory świetlne muszą spełniać wymagania odnośnie do obszaru zasięgu w co najmniej jednej z trzech przedstawionych kategorii: urządzenia sygnalizacyjne montowane na suficie (C); urządzenia sygnalizacyjne montowane na ścianie (W); lub urządzenia sygnalizacyjne, których pozycję dla montażu można dowolnie wybrać (O).

Aby to osiągnąć, natężenie światła urządzenia sygnalizacyjnego musi być znacznie wyższe niż stosowane w przeszłości. Wiąże się to również ze zwiększonym poborem mocy.

Kategorie montażowe

Montowanie na suficie (C)

Urządzenia z kategorii C są opisane za pomocą specyfikacji C-x-y. „x” oznacza zmierzoną maksymalną wysokość instalacji wyrażoną w metrach (m), na której może być umieszczone urządzenie sygnalizacyjne. „y” oznacza średnicę obszaru zasięgu w kształcie walca. Oprócz specyfikacji przestrzeni sygnalizacyjnej w kształcie walca urządzenia są sklasyfikowane jedynie dla wysokości do 3, do 6 lub do 9 m.

Przykładowo: S-3-7.5. oznacza urządzenie sygnalizacyjne montowane na suficie z obszarem zasięgu w kształcie walca o średnicy 7,5 m i maksymalnej wysokości montażowej 3 m.

Montowane na ścianie (W)

Urządzenie kategorii W są opisane jako W-x-y. „x” oznacza maksymalną wysokość urządzenia sygnalizacyjnego na ścianie wyrażoną w metrach (m) przy minimalnej wysokości instalacji 2,4 m. „y” opisuje obszar kwadratowej podstawy obszaru zasięgu w kształcie kwadratu.

Przykładowo: W-2.4-8 oznacza urządzenie sygnalizacyjne montowane na ścianie o obszarze zasięgu w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2,4 m x 8 m x 8 m, w przypadku montażu na wysokości 2,4 m.

Dowolna pozycja montażowa (O)

W przypadku urządzeń z kategorii O kształt obszaru zasięgu oraz pozycja montażowa urządzenia sygnalizacyjnego jest dowolna. Oznacza to brak ograniczeń co do kształtowania obszaru zasięgu. Z perspektywy użytkownika jest to najbardziej elastyczne i oszczędne rozwiązanie, ponieważ nie wiąże się z koniecznością rozróżnienia pomiędzy montażem na suficie a ściennym (minimalizacja koniecznych zapasów) i osiągamy wtedy największy możliwy obszar zasięgu urządzenia sygnalizacyjnego.

Wnioski i zalecenia

Urządzenia kategorii O to najbardziej elastyczne rozwiązanie

Urządzenia sygnalizacyjne mogą być opcjonalnie montowane na suficie, ścianie lub w innym położeniu, natomiast urządzenia kategorii C oraz W mogą być montowane jedynie zgodnie ze swoją klasyfikacją.

Urządzenia kategorii O to najbardziej oszczędne rozwiązanie

Tylko jedno urządzenie sygnalizacyjne jest wymagane dla wszystkich pozycji montażowych. Pozwala to uniknąć trzymania podwójnej liczby urządzeń w zapasie.

Brak ograniczeń co do wysokości montażowej – urządzenia określane jako C-3-y nie są dozwolone dla sufitu wysokości np. 3,2 m, należy więc w takim przypadku wziąć urządzenie kategorii C-6-y, co wskazywałoby duże przewymiarowanie dla przestawionego zastosowania.

Kształt walca jest zazwyczaj niekompatybilny z kształtem pomieszczeń. Rzeczywisty obszar zasięgu urządzenia jest początkowo ograniczony do kształtu walca. Aby być w stanie użyć kształtu walca i umożliwić projektowanie, trzeba jeszcze bardziej ograniczyć obszar zasięgu do największego możliwego obszaru w kształcie kwadratu. Automatycznie wymaga to zastosowania dużej liczby urządzeń sygnalizacyjnych, aby zapewnić, że w pomieszczeniu zadziała system alarmowy.

Wymagania odnośnie do kształtu z kwadratowym obszarem podstawy dla urządzeń kategorii W oznacza, że rzeczywisty obszar zasięgu, który może zakryć urządzenie, jest w niektórych miejscach ograniczony. W wyniku sztucznie ograniczonego obszaru zasięgu niezbędna jest większa ilość urządzeń.

Urządzenia kategorii O nie podlegają żadnym ograniczeniom, więc utworzenie jak największego możliwego obszaru zasięgu w formie dowolnie wybranego prostopadłościanu jest możliwe.

Przykład zastosowań

Obliczenia

Przykładowo pomieszczenie o długości 20 m, szerokości 8 m i wysokości 3 m należy objąć systemem sygnalizacyjnym. Następuje porównanie planowania obejmujące poniższe trzy urządzenia:

Lampa błyskowa serii PYRA® firmy Pfannenberg (kategoria O) z następującym obszarem zasięgu: 11,1 m x 8,4 m x 6,3 m.

To samo urządzenie, jednakże gdyby posiadało zatwierdzenie dla montażu na suficie. Obszar zasięgu S-6-10.6. (patrz zalety kategorii O).

Porównywalne urządzenie kategorii C-3-7-5. Z uwagi na określone obszary zasięgu pojawiają się następujące ilości urządzeń sygnalizacyjnych.

Poniżej znajdują się próbki możliwych kosztorysów

Konsekwencje od etapu projektowania do uruchomienia

...dla planistów i piszących specyfikacje

 • Zmiana podstawowej części umowy
 • Zmiana treści/pozycji przetargu
 • Rozważne postępowanie przy wszystkich bieżących i przyszłych projektach
 • Informacje dla klienta składającego zamówienie
 • Testy oraz odbiór sygnalizatora świetlnego

...dla ekspertów ds. technologii wykrywania pożaru

 • Określenie uzasadnienia dla przeprowadzenia testu / wymogu dla otrzymania certyfikatu
 • Testowanie funkcji sygnalizatora świetlnego oraz porównywanie ich z arkuszem danych

...dla integratorów systemu

 • Dokonanie zatwierdzenia systemu zgodnie z PN-EN 54-13
 • Wdrożenie do systemu sygnalizatorów świetlnych zatwierdzonych jako zgodne z PN-EN 54-23

...dla instalatorów i specjalistów

 • Rozważne postępowanie przy wszystkich bieżących i przyszłych projektach, informowanie o błędnych pozycjach w ofercie przetargowej, możliwe weryfikacje
 • Informacje dla klienta składającego zamówienie
 • Zmiana ofert

...dla operatorów budynków

 • Przegląd dokumentów umownych
 • Informacje dla firmy zajmującej się opracowywaniem

Nagrody

Sygnalizatory błyskowo-akustyczne PA X serii PATROL zostały uhonorowane nagrodą Red Dot Award:

product design 2013.

Produkty z certyfikatem zgodności z PN-EN 54-23

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Pomoc przy projektowaniu PY X-S & PA X 1-05 bezbarwny

 • angielski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Pomoc przy projektowaniu PY X-M-05 (SSM)

 • angielski
pdf 840 KB Do pobrania

Pomoc przy projektowaniu PY X-M-10 (SSM)

 • angielski
pdf 840 KB Do pobrania

Obszar zasięgu PY X-S-05

 • angielski
pdf 220 KB Do pobrania

Certyfikat zgodności z PN-EN 54-23 PY X-S-05

 • angielski
pdf 69 KB Do pobrania

Certyfikat zgodności z PN-EN 54-23 PA X 1-05

 • angielski
pdf 83 KB Do pobrania

Certyfikat zgodności z PN-EN 54-23 (SSM)

 • angielski
pdf 340 KB Do pobrania

Zatwierdzenie przez VdS PY X-S-05

 • angielski
pdf 510 KB Do pobrania

Zatwierdzenie przez VdS PA X 1-05

 • angielski
pdf 730 KB Do pobrania

Zatwierdzenie VdS (SSM)

 • angielski
pdf 520 KB Do pobrania

Raport specjalny PN-EN 54-23

 • angielski
pdf 380 KB Do pobrania

Broszura na temat PN-EN 54-23

 • angielski
pdf 2,7 MB Do pobrania