1. Określanie wymagań.

Stosowane są różne normy i zasady, które wpływają na opracowywanie rozwiązań sygnalizacyjnych. Jednakże wiele z nich jest jedynie powierzchownych.

Przykładowo Dyrektywa maszynowa UE określa, że producenci maszyn muszą stosować odpowiednie środki, aby zminimalizować ryzyko działania maszyn – jeśli jednak potencjalnym rozwiązaniem jest zasygnalizowanie niebezpieczeństwa, wtedy nie istnieją określone wymagania co do wydajności takich rozwiązań. Jako że konstruktor maszyn jest odpowiedzialny za minimalizację ryzyka eksploatacyjnego, konieczne jest zastosowanie urządzeń sygnalizacyjnych, które zapewniają odpowiedni i skuteczny zasięg obejmujący operatorów i pracowników znajdujących się w pobliżu maszyny.

Podejście 3D-Coverage udziela konstruktorom odpowiedzi, których potrzebują, by zastosować odpowiednie sygnalizowanie i zagwarantować dostrzeżenie sygnałów ostrzegawczych. W przypadku systemów sygnalizacji pożarowej sformułowano wymagania w zakresie wydajności dla urządzeń sygnalizacyjnych. Aby zagwarantować odpowiedni odbiór alarmów, zgodnie z dyrektywami UE takimi jak PN-EN 54-23 muszą być uwzględnione warunki otoczenia w przestrzeni, w której sygnał ma być słyszany lub widziany. Korzystając z podejścia 3D-Coverage planiści i projektanci systemów nie tylko są pewni odpowiedniego działania powiadomień, ale mogą również upewnić się, że opracowane zostało najbardziej opłacalne rozwiązanie.

2. Uwzględnianie warunków otoczenia.

Wiele szkodliwych sytuacji, w tym pożary oraz wycieki gazów, przecieki substancji chemicznych, niebezpieczeństwa wynikające z pracy maszyn i związane z przemieszczaniem sprzętu, a także inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy, można w skuteczny sposób zminimalizować pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania systemów sygnalizacyjnych. Kontrola przestrzeni, która ma być chroniona, zapewnia istotne informacje, których nie można przeoczyć podczas rozplanowywania kwestii bezpieczeństwa.

Gdzie znajdują się ludzie? Na jakie wpływy i ryzyka związane ze środowiskiem są narażeni? Jakie są szczególne elementy wyposażenia budynku? Należy koniecznie rozważyć powyższe kwestie na etapie planowania, aby zapewnić bezpieczeństwo całego personelu w obszarze, w którym sygnał alarmowy musi być widziany i słyszany.

Niestety w wielu okolicznościach warunki otoczenia wokół stosowanego sprzętu nie są dokładnie sprawdzone ani rozumiane. Przykładowo poziom hałasu otoczenia, który często nie zostaje prawidłowo oceniony, nieuchronnie będzie powodował, że tony sygnałowe trudno będzie usłyszeć lub nie będzie słychać ich wcale.

W przypadku stosowania podejścia 3D-Coverage czynniki środowiskowe są brane pod uwagę już na samym początku procesu opracowywania. Nie tylko podejście takie jest bardziej opłacalne, ale zasadniczo powstały projekt systemu jest bezpieczniejszy dla personelu i gwarantuje uzyskanie końcowych zatwierdzeń.

3. Porównywanie informacji o produktach.

Informacje przedstawione w arkuszach danych technicznych często prowadzą do nierealistycznych założeń co do rzeczywistej pracy urządzeń sygnalizacyjnych. Należy uzyskać informacje szczegółowe takie jak odległość transmisji oraz zasięg, jeśli mają one zostać uwzględnione podczas projektowania systemów alarmowych.

W przypadku podejścia 3D-Coverage firma Pfannenberg dostarcza jasnych i jednoznacznych informacji na temat pracy produktu w określonej przestrzeni, z uwzględnieniem określonych warunków otoczenia, 

4. Gwarancja optymalnego wymiarowania.

System powiadamiania o alarmie może być zaprojektowany, prawidłowo zwymiarowany i skuteczny jedynie wtedy, gdy wszystkie czynniki, takie jak wpływy środowiska, lokalne normy i wymagania, a także rzeczywiste parametry pracy urządzeń sygnalizacyjnych, które będą stosowane, zostaną odpowiednio zrozumiane.

Możliwe konsekwencje niepoprawnego zaprojektowania systemów sygnalizacyjnych obejmują niedowymiarowanie, przewymiarowanie, niebezpieczeństwo dla personelu, przekroczenie zakładanych kosztów, brak zatwierdzenia dla systemu, a także utratę maszyn i aktywów.

Niedowymiarowanie lub stosowanie zbyt małej ilości urządzeń lub urządzeń o mniejszej wydajności mogą być rezultatem polegania wyłącznie na opublikowanych specyfikacjach urządzeń służących do powiadamiania, bez uwzględniania warunków otoczenia. Może to prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa lub braku zatwierdzenia dla systemu przez lokalne kompetentne w tej kwestii władze (AHJ). Zarządzenie przeprojektowania wiąże się ze wzrostem kosztów.

Przewymiarowanie lub stosowanie zbyt wielu urządzeń może niepotrzebnie zwiększyć koszty materiałów, pracy instalacji i konserwacji. Holistyczne podejście na etapie opracowywania jest jedynym sposobem na zapewnienie skutecznego powiadamiania o alarmie, bezpieczeństwa oraz efektywności projektu. Dzięki podejściu 3D-Coverage firma Pfannenberg ma możliwość udzielić pomocy planistom i projektantom systemów w spełnieniu przedstawionych wymagań.